RTI

  નડીયાદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
  નડીયાદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી.  Click Here
   નડીયાદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી  Click Here
નડીયાદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૧૧ - ૧૨ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
નડીયાદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૧૦ - ૧૧ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
નડીયાદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૦૯ - ૧૦ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
નડીયાદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૦૮ - ૦૯ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
નડીયાદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૦૭ - ૦૮ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
નડીયાદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૦૬ - ૦૭ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here